• Specifieke en afgeronde berekeningen rondom binnenklimaat, energieverbruik en/of installaties.
  • Begeleiding en bewaking van de ambities van de opdrachtgever op het gebied van binnenklimaat, energieverbruik en/of installaties binnen een ontwerp- en bouwteam.

Energieprestatie & energieconceptBeoordeling binnenklimaatInstallatietechniekInvloed buitenklimaat

Energieprestatie & energieconcept

De huidige eisen aan de energieprestatie van een gebouw vragen om samenhang tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Hoe eerder energieprestatie-eis wordt meegenomen in het ontwerpproces, hoe sneller en eenvoudiger is te voldoen aan de eisen en afstemming met andere aspecten.

#1.1 – Energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning
Adviezen voor het energieconcept voor het specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG). Lees meer

#1.2 – Energieconcepten: van minimaal wettelijk vereist tot energieneutraal of nul-op-de-meter
Adviezen voor het energieconcept en de borging van het binnenklimaat met oog voor het specifieke ontwerp en gebruik van het gebouw. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG) en/of de EPBD-richtlijn. Een indicatie van de benodigde vermogens voor verwarmen en/of koelen. Lees meer.

#1.3 – Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen
Toetsing aan de hand van keurmerken en richtlijnen zoals bijvoorbeeld BREEAM, het programma van eisen voor frisse scholen of Zonnewoning. Lees meer.

#1.4 – Kosteneffectiviteit van energiebesparing en energie-efficiëntie
Bepaling van de reële energiebesparing voor een specifiek gebouwontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met het (genormeerde) beoogde gebruik. De vaste en variabele energielasten en energiebelastingen worden afgezet tegen de benodigde investeringskosten.

#1.5 – Welk(e) energieconcept(en) past bij uw woningvoorraad?
Partijen met een groot woningbezit die graag verduurzamen dienen tegelijkertijd hun primaire belang in het oog te houden. Exploitatie is daarbij een belangrijker aspect dan investering. Een beperkt aantal eenvoudige energieconcepten volstaat vaak voor 80% van de woningvoorraad en houdt het beheersbaar. Toekomstige ontwikkelingen rondom energie zijn een belangrijke sleutel voor de juiste keuze(s) voor een energieconcept(en).

Beoordeling van het binnenklimaat

De invloed van zontoetreding en bezetting op het binnenklimaat is vaak groter dan de invloed van de buitentemperatuur. Zeker bij goed geïsoleerde gebouwen. Zontoetreding en bezetting kunnen sterk. Hoe is de invloed van de zontoetreding en de bezetting en wat betekent dat voor de energievraag en het binnenklimaat?

#2.1 – Comfort
Bepaling van de ATG-klasse volgens ISSO 74 of de PMV volgens NEN 7730. CO2-concentratie, geurhinder en de gevolgen voor ventilatiecapaciteit. Lees meer.

#2.2 – Temperatuuroverschrijding
Bepaling van het aantal uren temperatuuroverschrijding volgens GIW/ISSO 2008. Lees meer.

Installatietechniek

Installatietechniek is aanvullend voor het gebouw wat betreft de verzorging van een goed binnenklimaat. Desondanks is een zorgvuldige invulling hiervan cruciaal waarbij rekening wordt gehouden met de gebouwfunctie en het specifieke gebouwontwerp. Installatietechniek voor de opwekking van hernieuwbare energie speelt een steeds belangrijkere rol, ook in gebouwen. Niet alleen voor het binnenklimaat maar ook voor de energievraag.

#3.1 – Basislast voor warmte
Voor energieconcepten met warmtepompen of warmte/kracht-koppeling is het vaststellen van de basislast voor warmte van belang voor de haalbaarheid. Warmtepompen en warmte-kracht zijn (nog) relatief dure installatietechnieken en zijn gebaat bij minimalisatie van het vermogen en maximalisatie van de inzet ervan. Lees meer.

#3.2 – Hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving: zonne-energie en biomassa
Hoeveel PV-panelen heb je nodig en hoe kunnen die het beste worden geïntegreerd in het gebouwontwerp? De afstemming van een PV-systeem op je eigen energiebehoefte garandeert beter de terugverdientijd. Zonnecollectoren voor warmte kunnen meer dan alleen bijdragen aan het warm tapwater.

#3.3 – Warmte/kracht-koppeling in combinatie met photovoltaïsche systemen
Op de breedtegraad van Nederland vullen warmte/kracht-koppeling (WKk) en photovoltaïsche zonne-energie (PV) elkaar aan om een gelijkmatige elektriciteitsproductie te bereiken. Welke combinatie van WKk en PV past het beste? Lees meer.

#3.4 – Warm-bouwen
Een dikke laag thermische isolatie is niet persé nodig om (primaire) energie te besparen. Bodemwarmte in combinatie met een pomp kan hetzelfde bereiken. Lees meer.

Invloed van het buitenklimaat

Hoewel bij goed geïsoleerde gebouwen de invloed van het buitenklimaat beperkt is, blijft het de basis voor elke berekening van het energieverbruik en de benodigde vermogens voor verwarmen en koelen in gebouwen. Met welk klimaat moet je rekening houden, hoe verandert het klimaat en wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?

#4.1 – Wat is de invloed van natuurlijke variatie? Doorsnee en extreme jaren?
Geen jaar is hetzelfde. Wat betekent dat voor mijn benodigde vermogens en energievraag? Een berekening aan de hand van referentiejaren volgens NEN 5060. Lees meer.

#4.2 – Wat is de invloed van klimaatverandering?
Hoe stem ik mijn energiemaatregelen af op klimaatverandering? Een berekening op basis van KNMI-scenario’s. Lees meer.

#4.3 – Wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?
Lokaal klimaat in steden verschilt significant van dat gemeten in de De Bilt. Het is verstandig om ook daarmee rekening te houden. Een berekening aan de hand van de belangrijkste invloedsfactoren. Lees meer.