• Specifieke en afgeronde berekeningen rondom binnenklimaat, energieverbruik en/of klimaatinstallaties.
  • Begeleiding en bewaking van de ambities van de opdrachtgever op het gebied van binnenklimaat, energieverbruik en/of installaties binnen een ontwerp- en bouwteam.

Energieprestatie & energieconceptBeoordeling binnenklimaatInstallatietechniekInvloed buitenklimaat

Energieprestatie & energieconcept

Hoge eisen aan de energieprestatie van een gebouw vragen om samenhang tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Hoe eerder de energieprestatie-eis wordt meegenomen in het ontwerpproces, hoe sneller en eenvoudiger is te voldoen aan de eis en aan de afstemming met andere ontwerpaspecten.

Energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning

Adviezen voor het energieconcept voor een specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG). Lees meer

Energieconcepten: van minimaal wettelijk vereist tot energieneutraal of nul-op-de-meter

Adviezen voor het energieconcept en de borging van het binnenklimaat rekeninghoudend met het specifieke ontwerp en gebruik van het gebouw. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG) en/of de EPBD-richtlijn. Een indicatie van de benodigde vermogens voor verwarmen en/of koelen. Lees meer.

Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen

Toetsing aan de hand van keurmerken en richtlijnen zoals bijvoorbeeld BREEAM, het programma van eisen voor frisse scholen of Zonnewoning.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid van ventilatiesystemen voor het Bouwbesluit volgens de VLA-methodiek. Lees meer.

Kosteneffectiviteit van energiebesparing en energie-efficiëntie

Bepaling van de reële energiebesparing voor een specifiek gebouwontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met het (genormeerde) beoogde gebruik. De vaste en variabele energielasten en energiebelastingen worden afgezet tegen de benodigde investeringskosten.

Welk(e) energieconcept(en) past bij uw woningvoorraad?

Partijen met een groot woningbezit die graag verduurzamen dienen tegelijkertijd hun primaire belang in het oog te houden. Exploitatie is daarbij een belangrijker aspect dan investering. Een beperkt aantal eenvoudige energieconcepten volstaat vaak voor 80% van de woningvoorraad en houdt het beheersbaar. Toekomstige ontwikkelingen rondom energie zijn een belangrijke sleutel voor de juiste keuze(s) voor een energieconcept(en).

Beoordeling van het binnenklimaat

De invloed van zontoetreding en bezetting op het binnenklimaat is vaak groter dan de invloed van de buitentemperatuur. Zeker bij goed geïsoleerde gebouwen. Zontoetreding en bezetting kunnen sterk fluctueren. Hoe verloopt de zontoetreding en de bezetting en wat betekent dat voor de energievraag en het binnenklimaat?

Beoordeling binnenklimaat

Bepaling van de ATG-klasse volgens ISSO 74 of de PMV volgens NEN 7730. CO2-concentratie, geurhinder en de gevolgen voor ventilatiecapaciteit. Lees meer.

Temperatuuroverschrijding

Bepaling van het aantal uren temperatuuroverschrijding volgens GIW/ISSO 2008. Lees meer.

Installatietechniek

Installatietechniek is aanvullend voor het gebouw wat betreft de verzorging van een goed binnenklimaat. Desondanks is een zorgvuldige invulling hiervan cruciaal, waarbij rekening wordt gehouden met de gebouwfunctie en het specifieke gebouwontwerp. Installatie-techniek voor de opwekking van hernieuwbare energie speelt een steeds belangrijkere rol in gebouwen. Niet alleen voor het binnenklimaat maar ook voor de energievraag.

Basislast voor warmte

Voor energieconcepten met warmtepompen of warmte/kracht-koppeling is het vaststellen van de basislast voor warmte van belang voor de haalbaarheid. Warmtepompen en warmte-kracht zijn (nog) relatief dure installatietechnieken en zijn gebaat bij minimalisatie van het vermogen en maximalisatie van de inzet ervan. Lees meer.

Hernieuwbare energie

Hoeveel PV-panelen heb je nodig en hoe kunnen die worden geïntegreerd in het gebouwontwerp? De afstemming van een PV-systeem op je eigen energiebehoefte garandeert beter een interessante terugverdientijd zonder salderingsregeling of andere subsidies. Zonnecollectoren voor warmte kunnen niet alleen bijdragen aan het warm tapwater maar ook aan ruimteverwarming mits daarop ontworpen. Lees meer.

Warmte/kracht-koppeling in combinatie met photovoltaïsche systemen

In gematigde klimaten zoals die van Nederland vullen warmte/kracht-koppeling (WKk) en photovoltaïsche zonne-energie (PV) elkaar aan om een gelijkmatige elektriciteitsproductie en/of -inkoop te bereiken. Welke combinatie van WKk en PV past het beste bij een specifieke gebruikssituatie? Lees meer.

Warm-bouwen

Thermische isolatie van de gebouwschil vermindert warmteverlies door transmissie en bespaart zo (primaire) energie. Met bodemwarmte in combinatie met enkel een eenvoudige circulatiepomp kan hetzelfde worden bereikt. Lees meer.

Invloed van het buitenklimaat

Hoewel bij goed geïsoleerde gebouwen de invloed van het buitenklimaat beperkt is, blijft het de basis voor elke berekening van het energieverbruik en de benodigde vermogens voor verwarmen en koelen in gebouwen. Met welk klimaat moet je rekening houden, hoe verandert het klimaat en wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?

Wat is de invloed van natuurlijke variatie? Doorsnee en extreme jaren?

Geen jaar is hetzelfde. Wat betekent dat voor mijn benodigde vermogens en energievraag? Een berekening aan de hand van referentiejaren volgens NEN 5060. Lees meer.

Wat is de invloed van klimaatverandering?

Hoe stem ik mijn energiemaatregelen af op klimaatverandering? Een berekening op basis van KNMI-scenario’s. Lees meer.

Wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?

Lokaal klimaat in steden verschilt significant van dat gemeten in de De Bilt. Het is verstandig om ook daarmee rekening te houden. Een berekening aan de hand van de belangrijkste invloedsfactoren. Lees meer.