• Berekeningen op het gebied binnenklimaat, energieverbruik en/of klimaatinstallaties.
  • Begeleiding en bewaking van ambities op het gebied van binnenklimaat, energieverbruik en/of installaties binnen een ontwerp- en bouwteam.

Energieprestatie & energieconceptBeoordeling binnenklimaatInstallatietechniekInvloed buitenklimaat

Energieprestatie & energieconcept

Hoge eisen aan de energieprestatie van een gebouw vragen om samenhang tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen om deze eisen te kunnen realiseren. Hoe eerder de energieprestatie-eis wordt meegenomen in het ontwerpproces, hoe sneller en eenvoudiger het is om te voldoen aan de eis en aan de afstemming met andere ontwerpaspecten.

Energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning

Adviezen voor het energieconcept voor een specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie van gebouwen volgens NTA 8800. Lees meer

Energieconcepten: van minimaal wettelijk vereist tot energieneutraal of nul-op-de-meter

Adviezen voor het energieconcept en de borging van het binnenklimaat rekeninghoudend met het specifieke ontwerp en gebruik van het gebouw. Berekening van de energieprestatie van gebouwen volgens NTA 8800. Bepaling van de benodigde vermogens voor verwarmen en/of koelen. Lees meer.

Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen

Toetsing aan de hand van keurmerken en richtlijnen zoals bijvoorbeeld BREEAM, WELL of het programma van eisen voor frisse scholen.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid van ventilatiesystemen voor het Bouwbesluit volgens de VLA-methodiek. Lees meer.

Kosteneffectiviteit van energiebesparing en energie-efficiëntie

Bepaling van de reële energiebesparing voor een specifiek gebouwontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met het beoogde gebruik. De vaste en variabele energielasten worden afgezet tegen de benodigde investerings- en onderhoudskosten.

Welk(e) energieconcept(en) past bij uw woningvoorraad?

Bewoners die willen verduurzamen dienen tegelijkertijd hun primaire belang (betaalbaar wonen) in het oog te houden. Exploitatie is dan een belangrijker aspect van de plannen. Eenvoudige, betaalbare energieconcepten volstaan vaak voor 80% van de woningvoorraad om een grote verbetering te bereiken. Energieconcepten die inspelen op de toekomstige ontwikkelingen rondom energie en installatietechniek zijn een belangrijke sleutel voor de juiste keuze.

Beoordeling van het binnenklimaat

Bij goed geïsoleerde gebouwen is de invloed van zontoetreding en bezetting op het binnenklimaat vaak groter dan de invloed van de buitentemperatuur. Wat is de invloed van zontoetreding en bezetting voor een specifiek gebouw(ontwerp) en wat betekent dat voor de energievraag en het binnenklimaat?

Beoordeling binnenklimaat

Bepaling van de ATG-klasse volgens ISSO 74 of de PMV volgens NEN 7730. CO2-concentratie, geurhinder en de gevolgen voor de ventilatiecapaciteit. Lees meer.

Temperatuuroverschrijding

Bepaling van het aantal uren temperatuuroverschrijding bij woningen en woongebouwen volgens GIW/ISSO 2008. Lees meer.

Installatietechniek

Installatietechniek is in principe aanvullend voor een gebouw voor de verzorging van een goed binnenklimaat. Desondanks is een zorgvuldige invulling ervan cruciaal. De gebouwfunctie en het specifieke gebouwontwerp zijn daarvoor bepalend. Installatie-techniek voor de opwekking van hernieuwbare energie speelt een steeds belangrijkere rol in gebouwen. Niet alleen voor het binnenklimaat maar ook voor de energievraag.

Basislast voor warmte

Voor energieconcepten met warmtepompen of warmte/kracht-koppeling is het vaststellen van de basislast voor warmte van belang voor de economische haalbaarheid. Warmtepompen en warmte-kracht zijn (nog) relatief dure installatietechnieken en zijn gebaat bij minimalisatie van het vermogen en maximalisatie van de inzet ervan. Lees meer.

Hernieuwbare energie

De afstemming van een PV-systeem op je eigen energiebehoefte leidt tot een interessante terugverdientijd ook zonder salderingsregeling of andere subsidies. Zonnecollectoren voor warmte kunnen bijdragen aan het warm tapwater en aan ruimteverwarming en zijn onderhoudsvrij. Lees meer.

Warmte/kracht-koppeling in combinatie met photovoltaïsche systemen

In gematigde klimaten zoals in Nederland vullen warmte/kracht-koppeling (WKk) en photovoltaïsche zonne-energie (PV) elkaar goed aan om een gelijkmatige en lagere inkoop van elektriciteit te bereiken. Onderlinge afstemming en afstemming op een specifieke gebruikssituatie is daarbij van belang. Lees meer.

Warm-bouwen

Thermische isolatie van de gebouwschil vermindert warmteverlies door transmissie en bespaart zo energie. Door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, de drijvende kracht achter de warmtestroom, kunstmatig te verkleinen kan hetzelfde worden bereikt. Lees meer.

Invloed van het buitenklimaat

Het buitenklimaat is de basis voor de bepaling van het energieverbruik en de benodigde vermogens voor verwarmen en koelen in gebouwen. Met welke verandering in het buitenklimaat moet je rekening houden en wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?

Wat is de invloed van natuurlijke variatie? Doorsnee en extreme jaren?

Geen jaar is hetzelfde. Wat betekent dat voor de benodigde vermogens en de energievraag? Een berekening aan de hand van referentiejaren volgens NEN 5060 geeft inzicht. Lees meer.

Wat is de invloed van klimaatverandering?

Hoe stem ik mijn energiemaatregelen af op klimaatverandering? Een berekening op basis van KNMI-scenario’s. Lees meer.

Wat is de invloed van het stedelijk warmte-eiland effect?

Lokaal klimaat in steden kan significant verschillen van het gemeten klimaat in de De Bilt. Op basis van de belangrijkste invloedsfactoren van het stedelijk warmte-eiland kan een aangepast buitenklimaat worden bepaald om daarmee de invloed op de vraag van en capaciteit voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Lees meer.